2008

Piazzollissima

 • Piano (1:30). Tango
 • Dedicado a Sergio Kuhlmann

MP3 SCLOUD
PDF Partitura
YOUTUBE VIMEO Vídeo-partitura
IMSLP

Piazzollissima

 • Violín y piano (transcripción) (1:30). Tango
 • Dedicado a Sergio Kuhlmann

PDF Partitura + Partichela
IMSLP

Piazzollissima

 • Piano a cuatro manos (transcripción) (1:30). Tango
 • Dedicado a Sergio Kuhlmann

PDF Partitura
IMSLP

Piazzollissima

 • 2 Violines (transcripción) (1:30). Tango
 • Dedicado a Sergio Kuhlmann

PDF Partitura
IMSLP

Campanas de Arsénico

Piano (11:30)

MP3 SCLOUD
PDF Partitura
YOUTUBE VIMEO Vídeo-partitura
IMSLP

Rosas Rosas

Piano (4:30)

MP3 SCLOUD
PDF Partitura
YOUTUBE VIMEO Vídeo-partitura
IMSLP

Estudio n.º 1

Piano (2:20)

MP3 SCLOUD
PDF Partitura
YOUTUBE VIMEO Vídeo-partitura
IMSLP

Estudio n.º 2

Piano (2:40)

MP3 SCLOUD
PDF Partitura
YOUTUBE VIMEO Vídeo-partitura
IMSLP

Pantarantella

Piano (3:40)

MP3 SCLOUD
PDF Partitura
YOUTUBE VIMEO Vídeo-partitura
IMSLP

Igone

 • Piano (2:00)
 • Dedicada a Ascensión del Valle

MP3 SCLOUD
PDF Partitura
YOUTUBE VIMEO Vídeo-partitura
IMSLP

Aggy

 • Piano (4:30)
 • Dedicada a Ascensión del Valle

MP3 SCLOUD
PDF Partitura
YOUTUBE VIMEO Vídeo-partitura
IMSLP